Projekt organizacji wychowania przedszkolnego

ROZDZIAŁ I
PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zmianami (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),
  zwana dalej „Ustawą o systemie oświaty”. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie oświaty.
 2. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. 2017 poz. 59),
  zwana dalej „Ustawą Prawo Oświatowe”.
 3. Wpis do ewidencji placówek oświatowych

ROZDZIAŁ II
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

 1. Nazwa placówki: Niepubliczny Punkt Przedszkolny PWN
 2. Adres placówki: ul. Rostafińskich 1, 02-593 Warszawa.
 3. Organem prowadzącym Niepubliczny Punkt Przedszkolny PWN jest: PWN Wydawnictwo Szkolne, ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa, reprezentowane przez panią Prezes, Katarzynę Barczyńską.

ROZDZIAŁ III
CELE I ZADANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
§ 1

 1. Nadrzędnym celem Punktu Przedszkolnego PWN jest pomoc rodzicom w wychowaniu, opiece i w edukacji dziecka, co realizuje mając na względzie przede wszystkim jego dobro i bezpieczeństwo.
 2. Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w Ustawie Prawo oświatowe, w rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw, a w szczególności w rozporządzeniu o podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN.
 3. Do Punktu Przedszkolnego PWN mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 5 lat w grupach z podziałem ze względu na wiek lub w grupach mieszanych;
 4. Punkt Przedszkolny PWN może organizować oddział „zerówki” dla dzieci 5-6 letnich.
 5. Zadaniem Punktu przedszkolnego PWN w szczególności jest:
  1. objęcie opieką dzieci od 3 do 5-6 roku życia i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju;
  2. współpraca z rodzicami w uczeniu dzieci czynności potrzebnych w sytuacjach dnia codziennego i w wyrabianiu u dzieci prawidłowych postaw i przyzwyczajeń;
  3. wspomaganie dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań;
  4. budowanie prawidłowego systemu wartości poprzez uczenie odróżniania dobra od zła;
  5. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia drobnych porażek;
  6. rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych niezbędnych do utrzymywania poprawnych relacji z innymi dziećmi i dorosłymi;
  7. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej, zgodnej zabawie i nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  8. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w grach sportowych i codziennych zabawach na świeżym powietrzu;
  9. wyrabianie u dzieci wrażliwości estetycznej, rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  10. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej i europejskiej;
  11. konsekwentne i stopniowe przygotowywanie dzieci do podjęcia edukacji w szkole;
  12. prowadzenie obserwacji pedagogicznych i psychologicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci i doboru odpowiednich metod i form pracy;
  13. zapewnienie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i diagnostyki logopedycznej (badania przesiewowe).

§ 2

 1. Punkt Przedszkolny realizuje powyższe cele i zadania poprzez:
  1. życzliwe i podmiotowe traktowanie małego dziecka, ochronę jego godności osobistej;
  2. troskę o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez prawidłowe żywienie, dbanie o czystość i higienę osobistą, promowanie zdrowego trybu życia, podejmowanie akcji prozdrowotnych, zapewnianie bezpiecznych warunków przebywania dzieci w placówce;
  3. pobudzanie kreatywności i aktywności dzieci, wspomaganie i ukierunkowanie ich procesów rozwojowych;
  4. tworzenie sytuacji zachęcających do twórczego działania i podejmowania inicjatyw, wspólne realizowanie projektów i zabaw tematycznych;
  5. indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych, stałą współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci;
  6. rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podejmowanie wczesnej interwencji specjalistów;
  7. ochronę przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowania go we współpracy z rodzicami, specjalistami i organizacjami wspomagającymi.
 2. Nauczyciele realizują powyższe cele i zadania poprzez:
  1. realizowanie programu zbudowanego w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego;
  2. systematyczne planowanie i realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w oparciu o przygotowane plany miesięczne;
  3. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania oraz potwierdzanie realizacji zajęć wychowawczo-dydaktycznych własnoręcznym podpisem w dzienniku zajęć;
  4. rozpoznawanie potrzeb, możliwości, trudności, uzdolnień i zainteresowań wychowanków;
  5. dokonywanie we współpracy z psychologiem przedszkolnym diagnozy osiągnięć rozwojowych dziecka;
  6. dokumentowanie wyników obserwacji pedagogicznych;
  7. informowanie rodziców o zachowaniach dziecka, jego rozwoju i postępach edukacyjnych;
  8. pogłębianie swej wiedzy i umiejętności pedagogicznych;
  9. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w sprawach wychowania i nauczania.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PWN
§ 1

 1. Dyrektor:
  1. kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz;
  2. organizuje i kieruje procesem wychowawczo-dydaktycznym i opiekuńczym w placówce;
  3. prowadzi rekrutację do Przedszkola, decyduje o przyjęciu dziecka do placówki i jego skreśleniu z listy wychowanków Punktu Przedszkolnego PWN w przypadkach określonych w umowie zawartej z rodzicami;
  4. organizuje i prowadzi zebrania z rodzicami;
  5. zarządza zespołem nauczycieli i pracowników obsługi;
  6. decyduje o zwalnianiu i zatrudnianiu pracowników;
  7. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
  8. planuje i udziela urlopów;
  9. zatwierdza program wychowania przedszkolnego oraz inne programy, na podstawie których prowadzona jest praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza;
  10. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce;
  11. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych nauczycieli, nadzoruje sposób dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli oraz dba o prawidłowy jej przebieg zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami;
  12. nadzoruje wykonywanie obowiązków przez pracowników i ocenia ich pracę;
  13. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
  14. prowadzi gospodarkę majątkową i finansową placówki w ramach budżetu przyznanego przez Organ Prowadzący.
 2. Rada Pedagogiczna, złożona z nauczycieli zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym:
  1. ustala roczne i miesięczne plany pracy;
  2. opiniuje arkusz organizacyjny, tygodniowy rozkład zajęć i przydział czynności nauczycieli.

ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
§ 1

 1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku.
 2. Punkt Przedszkolny jest placówką opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w wieku od 3 do 5-6 lat.
 3. Punkt Przedszkolny jest czynny od godziny 7.30 rano do godziny 18.00.
 4. Punkt Przedszkolny jest zamknięty w weekendy, święta państwowe, w wigilię Bożego Narodzenia i Sylwestra oraz w czasie 2-tygodniowej przerwy wakacyjnej przeznaczonej na prace remontowe i inne prace na terenie placówki. Za te dni nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 5. Organ prowadzący zawiera z rodzicami umowę cywilno-prawną świadczenia usługi opiekuńczo-edukacyjnej na rok, z możliwością przedłużenia do ukończenia przez dziecko edukacji przedszkolnej.
 6. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych wypełnionej Karty zapisu dziecka, Deklaracji zdrowia dziecka, podpisanie i zobowiązanie się do przestrzegania Umowy i Regulaminu Punktu Przedszkolnego oraz wniesienie ustalonych opłat.
 7. Czesne nie podlega zwrotowi, ani obniżeniu w przypadku nieobecności Dziecka na zajęciach spowodowanej chorobą lub wyjazdem.
 8. Dzieci przyprowadzane są do placówki najpóźniej do godziny 9.00, a odbierane najpóźniej o godzinie 18.00. Ze względów organizacyjnych wymagane jest, aby nieobecność dziecka była zgłoszona do godziny 9.00 rano w dniu nieobecności.
 9. Organizację pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora.
 10. W okresie wakacyjnym, a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczycieli dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych.
 11. Czas trwania zajęć dydaktycznych z dziećmi jest dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 20 minut dla dzieci 3 i 4 letnich, a ok. 30 minut dla dzieci 5 i 6 letnich.
 12. W placówce realizowane są programy nauczania uwzględniające wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 13. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się: przez 10 miesięcy w roku tj. od 1 września do 30 czerwca.
 14. Placówka zapewnia dzieciom uczestnictwo w zajęciach dodatkowych w ramach opłaty czesnego w trakcie pobytu dziecka w placówce.
 15. W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów, za bezpieczeństwo uczniów odpowiedzialni są nauczyciele-specjaliści.
 16. Punkt przedszkolny nie prowadzi zajęć dydaktycznych ani dodatkowych w lipcu i sierpniu. Za te dwa miesiące przysługuje 30% zniżka czesnego.
 17. Wychowankowie Punktu przedszkolnego mogą uczestniczyć na terenie placówki w popołudniowych, dodatkowo płatnych zajęciach dodatkowych organizowanych w ramach Dziecięcej Akademii Rozwoju PWN.
 18. Placówka może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno-oświatowymi wzbogacającymi ofertę form edukacyjno-kulturalnych.
 19. Placówka może współpracować z innymi instytucjami lokalnymi w celu organizowania działań mających na celu integrację społeczności lokalnej.
 20. Dzieci zapisane do placówki mają możliwość korzystania z 4 posiłków dziennie: śniadania, obiadu, deseru (pierwszego podwieczorku),
  drugiego podwieczorku.
 21. Wychowankowie punktu przedszkolnego są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia ponosi placówka.

ROZDZIAŁ VI
WYCHOWANKOWIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
§ 1

 1. Dziecko przebywające w punkcie przedszkolnym ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego;
  2. szacunku dla jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
  3. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
  4. poszanowania jego godności osobistej i akceptacji jego osoby;
  5. zdrowego żywienia;
  6. nauki regulowania własnych potrzeb;
  7. wypoczynku, kiedy jest zmęczone.

ROZDZIAŁ VII
RODZICE
§ 1

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:
  1. przestrzeganie niniejszego Planu organizacyjnego i Regulaminu placówki;
  2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne elementy ubioru i wyposażenia;
  3. respektowanie postanowień Organu prowadzącego i Dyrektora placówki;
  4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym z góry do 5-ego dnia każdego miesiąca ;
  5. punktualne przyprowadzanie dziecka do placówki (między 7.30-9.00). Informowanie placówki do godz. 9.00 o wyjątkowym i uzasadnionym późniejszym przyprowadzeniu dziecka;
  6. przyprowadzanie do placówki dziecka zdrowego, wolnego od objawów chorobowych;
  7. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
  8. zgłaszanie nauczycielowi niedyspozycji dziecka (fizycznych i psychicznych) i wszelkich niepokojących objawów w jego zachowaniu, mających wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
  9. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki osobiście lub przez osoby upoważnione w wypełnionej przez rodziców deklaracji odbioru dziecka. Nauczyciel nie może powierzyć dziecka osobie nieupoważnionej do odbioru, małoletniej, osobie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
  10. systematycznego zapoznawania się z przekazywanymi rodzicom drogą mailową informacjami na temat dziecka i na temat organizacji życia przedszkolnego.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
  1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym roku;
  2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
  3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
  4. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz organowi prowadzącemu wniosków z obserwacji pracy placówki;
  5. udziału w otwartych uroczystościach przedszkolnych;
  6. wystąpienia o pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla swojego dziecka.

ROZDZIAŁ VIII
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
§ 1

 1. Nauczycieli i pracowników wybiera dyrektor Punktu przedszkolnego, a zatrudnia organ prowadzący na podstawie umowy o pracę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno – prawną.
 2. Warunkiem zatrudniania na stanowisku nauczyciela w Punkcie Przedszkolnym jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie z wymogami określonymi przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 3. Wynagrodzenie nauczyciela określa umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna.
 4. Każdy pracownik zna i respektuje prawa dziecka.
 5. Obowiązkiem każdego pracownika jest zapoznanie się z Konwencją Praw Dziecka i przestrzeganie jej postanowień.
 6. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków podczas pobytu w placówce i poza jego terenem w czasie spacerów i wycieczek.
 7. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.
 8. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka.
 9. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.
 10. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo – opiekuńczą i dydaktyczną zgodnie z obowiązującym programem nauczania i odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
 11. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
  1. prowadzenie dokumentacji pracy oraz obserwacji pedagogicznych w celu poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci;
  2. otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków, dostosowanie metod
  3. i form pracy do jego możliwości zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka.
  4. współpraca z rodzicami; organizowanie i prowadzenie uroczystości i imprez przedszkolnych;
  5. dbanie o warsztat pracy i estetykę pomieszczeń;
  6. przestrzeganie dyscypliny pracy i realizacja poleceń dyrektora placówki;
 12. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z organem prowadzącym punkt przedszkolny w oparciu o obowiązujące przepisy.
 13. Personel placówki jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy służbowej oraz zasad współżycia społecznego i dbania o właściwe relacje pracownicze.
 14. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy oraz odbywanie praktyk nauczycielskich przez studentów kierunków pedagogicznych.

Rozdział IX
FINANSE
§ 1

 1. Środki potrzebne na działalność punktu przedszkolnego pochodzą:
  1. z opłat wnoszonych przez rodziców;
  2. z dotacji budżetu miasta;
  3. z innych źródeł takich jak np. środki unijne, granty, organizowanie festynów i loterii.
 2. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci jest ustalana przez Zarząd Organu Prowadzącego i zawarta w umowie o świadczenie usług w przedszkolu. O zmianie wysokości czesnego informuje organ prowadzący poprzez informację przekazaną drogą mailową.
 3. W przypadku rezygnacji rodzice zobowiązani są zawiadomić o tym w formie pisemnej z miesięcznym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie obowiązuje ich pełna odpłatność za okres jednego miesiąca od rezygnacji.
 4. Opłaty za zajęcia dodatkowe, imprezy, wycieczki i warsztaty nie podlegają zwrotowi w przepadku nieobecności dziecka w placówce.

Rozdział X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 1

 1. Plan organizacyjny obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności:
  1. nauczycieli
  2. rodziców/opiekunów
  3. innych pracowników
 2. Prawo nadawania Planu Organizacyjnego placówki, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień, należy do dyrektora placówki.
 3. Plan organizacyjny wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 roku.

Opracowała:
w oparciu o Plan organizacyjny Punktu Przedszkolnego PWN opracowany na rok szkolny 2016/17 przez dyr. Katarzynę Szczepkowską-Szcześniak
Dyrektor Punktu Przedszkolnego
Magdalena Bedyńska