Regulamin Przedszkola

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola PWN jest wypełnienie Karty Zgłoszenia (wraz z załącznikami), podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych Umowy o świadczeniu usług, a także Oświadczenia o zapoznaniu się i akceptowaniu Zasad Organizacji Przedszkola, Programu wychowawczego oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Do Dwujęzycznego Przedszkola PWN przyjmowane są dzieci, które w momencie zapisu ukończyły 3 lata i są samodzielne w utrzymaniu czystości.
 3. Wypełniając Kartę Zdrowia, Rodzice mają obowiązek zgłoszenia wszystkich dolegliwości dziecka mogących mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i funkcjonowanie w przedszkolu (w tym alergie pokarmowe) i udzielenia potrzebnych informacji na ten temat.
 4. Na początku roku szkolnego (lub przy zapisie) rodzice wypełniają Deklarację odbioru dziecka podając nazwiska, telefony kontaktowe i numery dowodów osobistych osób, które są przez nich uprawnione do odbioru ich dziecka z Przedszkola. Wychowawca/Opiekun nie ma prawa wypuścić dziecka z żadną osobą spoza tej listy, nawet po telefonicznej prośbie rodzica. W przypadku jednorazowego odbioru dziecka przez osobę spoza listy, Rodzic przynosi do sekretariatu lub przesyła na adres Przedszkola z prywatnego adresu mailowego pisemne upoważnienie, podając dane wskazywanej osoby wraz z numerem jej dowodu osobistego.
 5. Brak zgody jednego z rodziców na odbierania dziecka przez drugiego rodzica, musi być potwierdzony orzeczeniem sądowym.
 6. Wychowawca nie może wydać dziecka osobie pod wpływem alkoholu. Wobec takiego podejrzenia, wychowawca ma obowiązek skontaktować się telefonicznie z inną osobą z listy, a gdy to nie odnosi skutku, zawiadomić policję.
 7. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, rodzic wnosi opłatę za dodatkową godzinę pracy. Powtarzające się przypadki opóźnienia w odbiorze dziecka są podstawą do rozmowy z dyrektorem Przedszkola i ostrzeżenia o możliwości skreślenia dziecka z listy wychowanków Przedszkola.
 8. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do bezzwłocznego aktualizowania swoich danych kontaktowych (numerów telefonów, adresów mailowych).
 9. Przedszkole czynne jest w godzinach 7.30 – 18.00.
 10. Dzieci przyprowadzane są do Przedszkola między 7.30 a 9.00, a odbierane między 15.00 a 18.00.
 11. Śniadanie jest wydawane do godziny 9.20. Dziecko, które wyjątkowo zostanie przyprowadzone do Przedszkola po tej godzinie, musi być już po śniadaniu.
 12. Odpowiedzialność wychowawcy za dziecko rozpoczyna się w chwili osobistego przyprowadzenia dziecka przez rodzica do Sali i przekazania wychowawcy, a kończy w momencie odebrania dziecka przez rodzica z Sali przedszkolnej. W szatni, na korytarzu przedszkolnym i na terenie wokół budynku, dziecko pozostaje wtedy pod opieką Rodzica.
 13. Wychowawca nie ma prawa prowadzić dłuższej niż wymiana koniecznych informacji rozmowy z rodzicem przyprowadzającym dziecko do Sali w czasie, gdy ma pod swoją opieką inne dzieci.
 14. Rodzice przyprowadzają do Przedszkola dziecko zdrowe. Wychowawca ma prawo odmówić przyjęcia dziecka z wyraźnymi objawami chorobowymi.
 15. W przypadku, gdy stan zdrowia dziecka pogorszy się w czasie dnia przedszkolnego, wychowawca zawiadamia telefonicznie rodzica, a ten odbiera dziecko z przedszkola w najszybszym możliwym terminie.
 16. W przypadku, gdy personel Przedszkola zauważy u dziecka niepokojące objawy chorobowe (utrzymujący się kaszel, wysypka, biegunka, wymioty itp.) – Rodzic ma obowiązek, na prośbę dyrektora Przedszkola, dostarczyć zaświadczenie lekarskie, że dziecko może uczęszczać do przedszkola i swoją obecnością nie stwarza zagrożenia zdrowotnego dla innych dzieci. Przedszkole ma prawo nie przyjąć dziecka z podobnymi objawami do czasu dostarczenia zaświadczenia lekarskiego.
 17. Rodzic ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia przedszkola o chorobie zakaźnej, która wystąpiła u dziecka (również o wszawicy, pasożytach itp.).
 18. Wychowawcy w Przedszkolu nie wolno podawać dziecku żadnych lekarstw, ani stosować żadnych zabiegów lekarskich, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie.
 19. W sytuacjach nagłego i poważnego pogorszenia stanu zdrowia dziecka, lub w razie wypadku lub niebezpiecznego urazu, wzywane jest Pogotowie ratunkowe i bezzwłocznie zawiadamiani rodzice.
 20. W przypadku, gdy konieczne jest stałe podawanie dziecku jakiegoś leku, Rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani dostarczyć zalecenie od lekarza z podaniem przez niego nazwy leku i dokładnej instrukcji jego podawania w Przedszkolu.
 21. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do bieżącego zaopatrywania dziecka w: pastę i szczoteczkę do zębów, obuwie i ubranie na zmianę. Zapasowa odzież powinna znajdować się w podpisanym woreczku, w szatni.
 22. Jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe – dzieci przebywają każdego dnia na świeżym powietrzu. Nie ma możliwości pozostawienia dziecka np. z katarem pod opieką innego wychowawcy w budynku.
 23. Obowiązkiem Rodziców/opiekunów jest zadbanie o to, by ubranie dziecka było dostosowane do pory roku i pogody .
 24. Dzieci nie przynoszą do Przedszkola własnych zabawek poza jednym, wyznaczonym przez Wychowawców dniem, w którym dziecku wolno przynieść z domu jedną zabawkę. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za jej zniszczenie lub zagubienie.
 25. Dziecko nie może przynosić z domu wartościowych przedmiotów (aparat fotograficzny, laptop, telefon komórkowy).
 26. Rodzice zamawiają posiłki osobiście przez stronę internetową firmy cateringowej. Przedszkole nie odpowiada za sytuację, gdy rodzic zapomni zamówić lub odwołać posiłku w razie nieobecności dziecka. Przedszkole nie gwarantuje posiłków dzieciom, dla których firma cateringowa nie dostarczyła posiłków z powodu braku uregulowania opłat np. na początku miesiąca.
 27. Wychowawcy pomagają dzieciom w czasie posiłków i zachęcają do jedzenia, jednakże dzieci nie są karmione ani zmuszane do jedzenia.
 28. Wszystkie dzieci odpoczywają po obiedzie. Te, które nie śpią, słuchają bajek, lub muzyki w pozycji leżącej. Rodzice przynoszą dla dziecka poduszeczkę i kocyk, które powinny być raz na miesiąc zabierane do domu i prane.
 29. Podczas zajęć poza terenem Przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 10 dzieci, z zastrzeżeniem, że zawsze musi być nie mniej niż dwóch opiekunów.