Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Pracę nauczycieli i wychowawców w naszym przedszkolu wspiera psycholog, do którego zadań należy przede wszystkim:

  1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci. Chodzi o znalezienie mocnych stron dziecka, jego zainteresowań oraz uzdolnień oraz odnalezienie ewentualnych przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym.
  2. Pomoc Rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci. Kierowanie Rodziców do specjalistycznych placówek i poradni w celu dokonania specjalistycznej pogłębionej diagnozy problemu z jakim boryka się dziecko i jego najbliżsi.
  3. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie odpowiedniej do rozpoznanych uzdolnień, potrzeb intelektualnych i  zaburzeń rozwojowych.
  4. Wspieranie nauczycieli w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci . Pomoc  wychowawcom w organizowaniu indywidualnych zajęć  na  terenie przedszkola i w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom.

Dyżury:
wtorek: 13:00-18:00
środa: 8:30-13:30