Założenia programowe

„Trampolina, Trampolina, od niej wszystko się zaczyna!”

Program wychowania przedszkolnego zgodnie z przepisami prawa oświatowego stanowi opis sposobów realizacji celów wychowania oraz treści nauczania wskazanych w aktualnej podstawie programowej wychowania przedszkolnego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).
Idea naszego programu jest wypadkową praktycznych doświadczeń autorki w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, współczesnych koncepcji pedagogicznych odzwierciedlonych w literaturze pedagogicznej oraz obowiązującego prawa.
Przyjęte założenia i treści edukacyjne, a także zaproponowane formy i metody pracy zostały ukierunkowane na wszechstronne wspieranie dziecka we wszystkich obszarach rozwojowych:

  • fizycznym,
  • emocjonalnym,
  • społecznym,
  • poznawczym.

Nauczyciele korzystający z naszego programu kierują się zasadą wspierania dziecka poprzez tworzenie mu odpowiednich warunków rozwoju, aby miało możliwość osiągania sukcesów w działaniu. Poczucie sukcesu jest bardzo ważne w rozwoju dziecka, ponieważ przekłada się na funkcjonowanie dziecka w swoim otoczeniu oraz w późniejszym wieku.

Na bazie Programu wychowania przedszkolnego Trampolina powstały nowatorskie materiały edukacyjne, przeznaczone do pracy z dziećmi w przedszkolu. Uwzględniają one potrzeby edukacyjne i możliwości rozwojowe, a także indywidualne predyspozycje i talenty przedszkolaków. Praca z tymi materiałami pozwala na wielozmysłowe angażowanie dziecka w proces kształcenia.

Trampolina prezentuje spiralne ujęcie treści w poszczególnych grupach wiekowych. Dzięki temu materiały stanowią wzajemnie uzupełniającą się całość i można je wykorzystać do pracy w grupach mieszanych wiekowo.